KGFB - 2018 melleslegigaz szerelem!találka?olvasni jó!szeretlek
Egyéni keresés
hirdetés

A ma­gya­rok is na­gyon sok könyv­vel büsz­kél­ked­het­nek, sok ma­gyar í­ró van Ma­gyar­or­szá­gon. A ma­gyar köny­vek­ből na­gyon so­kat le­het ta­nul­ni és meg is is­mer­het­jük a jel­le­mü­ket az í­rá­sa­ik­ból. Fon­tos, hogy tá­mo­gas­suk í­ró­ink mun­kás­sá­gát.